ĐIỂM THI MÔN XSTK NGÀNH CÔNG TRÌNH + XÂY DỰNG, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020