ĐIỂM THI MÔN XSTK NGÀNH CÔNG TRÌNH (QUỐC TẾ), HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020