ĐIỂM THI MÔN THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU K54, HỌC KỲ PHỤ, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018