ĐIỂM THI MÔN ĐSTT 3TC HỌC KỲ CHÍNH, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018, CÁC LỚP KHOA CÔNG TRÌNH VÀ XÂY DỰNG