ĐIỂM THI MÔN ĐSTT 3 TÍN CHỈ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020, KHOA CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG