ĐIỂM THI MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH- HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019, CÁC LỚPCKDL1,2,3+CKO2,3+KTnhiet+CKOTN