ĐIỂM THI MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 TÍN CHỈ, HỌC KỲ PHỤ, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020