ĐIỂM THI LẠI MÔN ĐSTT, LỚP LIÊN THÔNG CQ, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018