Điểm thi KTHP- XSTK - HKY 2- Lớp KTBCVT + QTDNXD+ QTKDBCVT