Điểm thi KTHP XSTK- HK Hè lớp N01, N02, N03(CÔNG TRÌNH), N01(KINH TẾ), N04(ĐIỆN ĐIỆN TỬ)