ĐIỂM THI KTHP MÔN ĐSTT HK1- NĂM HỌC 2017-2018 - LỚP VTĐPT, KTBCVT, KTXDCTGT(QT), QHQLGT, VTDBTP