Điểm thi KTHP -HK HÈ- ĐSTT - Lớp N03, N04, N06 (3 tín chỉ), N01, N02(2 tín chỉ)