Điểm thi KTHP- DSTT - Lớp TDHTKCD, XDDD1, VLXD, CDOTOSB, CTGTTP, CTGTCC