Điểm thi kthp -ĐSTT- HKY 2- LỚP CDS, ĐKT CTGT, KT GIS, CDB0 3, CH1, CH12, KTGTDB, CDBO 2, CTGTT