Điểm thi KTHP -ĐSTT- HK 2- LỚP QLXDCTGT, ĐSDT, CDBO 1, XDDD2, ĐHMT, ĐS, ĐOTOSBAY, KTHTDT, KCXD, CDS, ĐBO 1, 2