Điểm thi kết thúc học phần môn phương pháp số và thống kê lớp TUD-K59-ki2-2019-2020