Điểm thi kết thúc học phần K57 - ĐSTT 3 TIN CHI - lỚP NO2, N03, N04, N05, N06, N07 - 174, QT01