Điểm thi ĐSTT K59- Khoa điện điện tử Lớp DTVT 1,2,3,4. KTD 1,2, ĐKTĐH 1,2,3