Điểm thi ĐSTT- HK2- Đợt học tối- Lớp N05 3 TC, Lớp N01- 2 TC