ĐIỂM THI + ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ, HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018 KHỐI NGÀNH CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG, CNTT