ĐIỂM THI + ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐSTT 3TC HỌC KỲ PHỤ, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018, LỚP N03,N05,N06