ĐIỂM THI + ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 3TC, HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018