ĐIỂM THI + ĐIỂM QUÁ TRÌNH LỚP XSTK HỌC KỲ PHỤ, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018, LỚP NO1 (KINH TẾ)