ĐIỂM THI + ĐIỂM QUÁ TRÌNH (CẤP LẠI LẦN 1) MÔN TOÁN KỸ THUẬT K54, HỌC KỲ PHỤ, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018