Điểm thành phần môn XSTK04-ki2-2019-2020-lớp QLXD-k60