Điểm thành phần môn ĐSTT01.2-Khoa Kinh tế-Khoa Môi trường-k60-ki2-2019-2020