Điểm quá trinh môn XSTK lớp KTVTHK,, KTQLKTCD K56 CHINH QUY- HOC KY 2