ĐIỂM QUÁ TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG TRÌNH, HỌC KỲ PHỤ, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020