ĐIỂM QUÁ TRÌNH VÀ ĐIỂM THI MÔN ĐSTT, HỆ LIÊN THÔNG, LỚP KT CN CHẾ TẠO CƠ KHÍ K23, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020