ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN XSTK, NGÀNH KẾ TOÁN (QUỐC TẾ), HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018