ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN XSTK, NGÀNH CÔNG TRÌNH, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018