ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, HỌC KỲ PHỤ, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020