Điểm quá trình môn Xác suất thống kê K56- Lớp CNTT1, CNTT2, CNTT3