ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TOÁN KỸ THUẬT (QUỐC TẾ), HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020