ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TOÁN KỸ THUẬT, HỌC KỲ CHÍNH, ĐỢT 1, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018, LỚP KTVTHONG, KTTT