ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐSTT 3 TÍN CHỈ, HỌC KỲ 1, NĂM 2019-2020, KHOA XÂY DỰNG, CÁC LỚP KTXD2,3