ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐSTT 2 TÍN CHỈ, HỌC KỲ PHỤ, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020