ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐSTT 2 TÍN CHỈ, HỌC KỲ 1, NĂM 2019-2020, KHOA KINH TẾ, CÁC LỚP KETOAN TH1, KTBCVT 2,QTKD 3,4