ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020, LỚP TOÁN ỨNG DỤNG K60