ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG + XÁC SUẤT THỐNG KÊ, LỚP TOÁN ỨNG DỤNG K59, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020