Điểm quá trình- ĐSTT -Khoa Công trình- Lớp CDB5, DBO2, CTGTCTTCDBTN, DBO1, CTGT1, CDB2, CDB4, CDB1, CDB3, CTGT2, 3, CDBTN