Điểm quá trình- ĐSTT - Khoa điện điện tử- Lớp DKTDH 1,2,3, DTVT1,2,3,4, KTD 1,2