Điểm quá trình ĐSTT - Đợt học tối - Lớp N01 - Thầy Xế