Điểm qúa trình Xác suất thống kê - HK I năm học 2017-2018- k57 Lớp CTGTCC, CH12, XDDCN, VLXDGT, KTGTDBO, DBO 1, 2, CDOTO&SBAY, KCXD, CDBO 2, CDBO1, DSDT, DKT CTGT, KTTH2