Điểm đánh giá quá trình K57 - ĐSTT 2 TIN CHI - lỚP N09, N07_174, N05, N02, QT01